Back to top

Drugostopenjski magistrski študijski program Geografija je drugostopenjski enopredmetni študijski program, ki traja 2 leti (4 semestre) in skupaj obsega 120 kreditnih točk. Strokovni naslov, ki ga pridobi diplomant/ka je magister geografije oziroma magistrica geografije okrajšava pa mag. geog..

Program tvori pet študijskih smeri oziroma modulov, dve veliki (skupina A) in tri male (skupina B). Okoljska in fizična geografija ter regionalno planiranje in ruralno-urbane študije predstavljata veliki smeri, vrednoteni z 48 kreditnimi točkami. Politična geografija, geografija turizma in prostega časa, uporabna geoinformatika predstavljajo male smeri vrednotene s 24 kreditnimi točkami. Študent drugostopenjskega magistrskega programa obvezno izbere dve študijski smeri, eno veliko (iz skupine A) in eno malo (iz skupine B).

Diplomant predlaganega magistrskega študijskega programa pridobi poglobljena in specifična znanja in veščine s področja aplikativne geografije. Zaradi velike heterogenosti aplikativne geografije in povezovanja geografije z drugimi sorodnimi prostorskimi vedami študijski program omogoča veliko izbirnost in specializacijo med naslednjimi področji: varstvo okolja, aplikativna fizična geografija, regionalno in prostorsko planiranje, ruralne študije, urbane študije, politična geografija, geografija turizma in prostega časa in uporabna geoinformatika. Cilj študijskega programa je, da študenta usposobi za samostojno raziskovalno delo, za sodelovanje pri raziskovalnih projektih in sodelovanje v interdisciplinarnih raziskovalnih skupinah. Po zaključku študija je študent usposobljen za delo in na področjih varstva okolja, regionalnega in prostorskega planiranja, turizma, mednarodnih odnosov in integracij ter uporabne geoinformatike.

 

Uporabne povezave:

 

Predmetnik:

Aplikativna fizična geografija

Aplikativna urbana geografija

Endogeni razvoj podeželja

Geografija etničnosti

Geografija gora in zavarovanih območij

Geografija krasa

Geografija kriznih območij in problemi razmejevanja

Geografija okoljskih virov

Geografija turističnih območij

Geografske metode znanstvenega proučevanja

Geoinformacijska podpora odločanju

Geoinformacijski modeli, simulacije in scenariji

Izdelava okoljskih raziskovalnih projektov in presoj vplivov na okolje

Mednarodne selitve in izseljenstvo

Metode in tehnike v regionalnem planiranju

Napredne metode za geografe

Pokrajinska ekologija

Raziskovalno in projektno delo (Veščine)

Razvojna neskladja na podeželju

Regionalni razvoj in regionalna politika

Teorija geografije

Turizem in trajnostni razvoj

Urbanistično načrtovanje

Vrednotenje geodiverzitete