Back to top

Učbeniki

 

 

Geografija Balkana in njegovega obrobja

 

Avtor: Jernej Zupančič
Leto izida: 2016
Število strani: 292

 

 

 

 


 

Balkan je ena od evropskih makroregij, gospodarsko šibkejši, politično razdrobljen, naravno pester, kulturno raznolik in politično dinamičen svet med Jadranskim, Črnim in Sredozemskim morjem, ki se široko naslanja na Srednjo Evropo. Učbenik je namenjen študentom geografije in vsem, ki si želijo nekoliko obširnejšega pogleda na prostor in družbe Balkana. Vsebinsko je razdeljen na štiri glavne dele. V prvem so predstavljene njegove fizičnogeografske značilnosti, drugo je posvečeno pregledu prebivalstva, tretji del obravnava politične in še posebej geopolitične dimenzije Balkana, četrti pa se posveča predvsem gospodarsko-geografskim temam. Za boljšo predstavljivost posameznih tematik je med besedilom več kart in preglednic.

 

 

Kulturna geografija

 

Geografija Podsaharske Afrike

 

Geografija okoljskih virov

 

Geografija naselij

 

Fizična geografija krasa

 

Geografija sonaravnega razvoja

 

Osnove fizične geografije Evrope

 

Aplikativna fizična geografija Slovenije

 

Urbana geografija: Geografske značilnosti mest in urbanizacije v svetu

 

Priročnik za spoznavanje prsti na terenu

 

Geografske metode proučevanja degradacije okolja

 

Osnove biogeografije

 

Priročnik za laboratorijske analize prsti v geografiji

 

Osnove politične geografije II

 

 

 

 


Znanstvene monografije

 

 

Romi in romska naselja v Sloveniji

 

Avtor: Jernej Zupančič
Leto izida: 2014
Število strani: 255

 

 

 

 


 

Romska naselja so specifičen prostorski fenomen v okviru naselbinskega sistema v Sloveniji. Zaradi pozne stalne poselitve, podedovanih vzorcev prostorskega obnašanja, pomanjkanja regulativ, usmeritev in pomoči so danes marginaliziran prostor in Romi marginalizirana skupnost. Romska naselja bolj poznamo po problemih in »problematiki« - od »zdravstvene, socialne, zaposlitvene, izobraževalne in na koncu tudi prostorske. Slednja je v resnici izvor mnogih zaostankov primerjaje s slovenskim sosedstvom in obenem rezultat marginalizacije. Tudi romski prostor ima številne potenciale. Romska skupnost doživlja zelo živahen razvoj, marsikdaj pravi preobrat. V usmerjenem modernizacijskem procesu se vzpostavljajo mere legalnosti romskih naselij. Izgradnja infrastrukture, procesi sanacije in legalizacije ter vzpostavljanje lastniških razmerij obetajo veliko – a zahtevajo tudi veliko dela, sredstev in načrtnosti, če se hoče uresničiti temeljni strateški cilj: integracija romskega naselitvenega prostora v naselbinski sistem Republike Slovenije.

 

 

Bela krajina in Krajinski park Lahinja

 

Zgornja gozdna meja slovenskih Alp, visokih kraških planot in Prokletij

 

Sustainable Development of Small Towns

 

Ljubljana in izzivi sonaravnega razvoja

 

Spoznavni zemljevid Slovenije

 

Okoljevarstveni vidiki prostorskega razvoja Slovenije

 

Geografija Ljubljane