Back to top

Strokovne publikacije

 

Psihologija za učitelje 

Avtor: red.prof.dr. Drago Žagar
Delo daje pregled najpomembnejših psiholoških tem, ki jih morajo poznati učitelji, da lahko pri svojem delu z učenci ali dijaki upoštevajo tako posebnosti razvojnih stopenj kot tudi značilnosti procesov učenja in poučevanja. 

Iz recenzije izr. prof. dr. Cvetke Razdevšek Pučko, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani:

»Besedilo je pisano v strokovnem, a razumljivem jeziku, je teoretično utemeljeno, vendar dovolj praktično naravnano, da ga bodo lahko uporabljali študenti pedagoških programov, udeleženci programa pedagoško-andragoškega izpopolnjevanja, pa tudi učitelji v praksi. Učbenik daje pregled in sistemizacijo psiholoških pojmov, informira, daje primere, a ne receptov, ne zapoveduje, ampak pušča možnost izbire, priporoča in opozarja …«

30 let Centra za pedagoško izobraževanje

30 let Centra za pedagoško izobraževanje

Uredništvo: Urška Gruden, Mihaela Hojker, Lea Avguštin

Zbornik Sistemske rešitve

V okviru projekta Partnerstvo fakultet in šol 2006 in 2007 smo na Filozofski fakulteti 1. 6. 2007 organizirali posvet z mednarodno udeležbo z naslovom Sistemske rešitve sodelovanja mentorjev v izobraževanju bodočih učiteljev, ki se ga je udeležilo 52 strokovnjakov, ki izobražujejo učitelje, iz vseh treh slovenskih univerz (Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Univerza v Kopru) ter predstavnice Ministrstva za šolstvo in šport. V želji, da bi dragocene informacije o sistemskih rešitvah, ki so jih predstavili vabljeni predavatelji in rezultati razprave na posvetu dosegli čim večji del    zainteresirane javnosti, smo prispevke in zaključke razprav zbrali v pričujočem zborniku prispevkov s posveta.

 

Mentorstvo in profesionalna rast učiteljev

Publikacija Mentorstvo in profesionalna rast učiteljev smo izdali v okviru projekta Partnerstvo fakultet in šol v letih 2006 in 2007.

Učbenik je plod sodelovanja in partnerstva na različnih nivojih – učiteljev mentorjev iz partnerskih šol, ki so se udeležili seminarjev, učiteljev učiteljev iz fakultet, ki so seminarje vodili in vseh, ki smo se v projektu Partnerstvo fakultet in šol učili drug od drugega. Upamo, da bo koristen pripomoček vsem, ki ga bodo vzeli v roke.
 

Teorija in praksa v izobraževanju učiteljev

odgovorna urednica: Cirila Peklaj
 

Skupinsko delo in aktiven študij

avtorici: dr. Melita Puklek Levpušček in ddr. Barica Marentič Požarnik
 

Preverjanje in ocenjevanje za uspešnejši študij

avtorici: red. prof. ddr. Barica Marentič Požarnik in doc. dr. Cirila Peklaj
 

Visokošolski pouk - malo drugače

uredila: red. prof. ddr. Barica Marentič Požarnik s sodelavci 
 

Konstruktivizem v šoli in izobraževanje učiteljev – povzetki prispevkov

uredila: red. prof. ddr. Barica Marentič Požarnik
 

Izbrana poglavja iz didaktike

avtorica: izr. prof. dr. Ana Tomić
 

Center za pedagoško izobraževanje – 25 let

uredili: red. prof. ddr. Barica Marentič Požarnik in Renata Kranjčec
 

Konstruktivizem v šoli in izobraževanje učiteljev (zbornik prispevkov)

uredila: red. prof. ddr. Barica Marentič Požarnik